Revisiedatum: 2019-12-01     Versie: 3

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verbintenissen en op al onze overeenkomsten, behoudens schriftelijke afstand ervan van onzentwege. Zij sluiten de algemene voorwaarden van de cliënt uit. Het gebrek aan inwerkingstelling van een bepaalde clausule in huidige algemene voorwaarden kan niet gezien worden als een afstand van onzentwege om zich hierop te beroepen.

Behoudens tegenstrijdige bepaling, worden onze offertes opgesteld zonder verpakkingskosten, zonder verzendingskosten en zonder BTW.

Behoudens aanvaarding van de cliënt binnen de 30 dagen vanaf verzending, bindt de offerte ons niet langer.

Iedere terugneming of levering van goederen dient het voorwerp uit te maken van een borderel, die zal getekend en gedateerd worden. De cliënt bevestigt met zijn handtekening zijn akkoord met de hoeveelheden, de kwaliteit, de prijzen, en huidige algemene voorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden.

De cliënt erkent de moeilijkheid die wij hebben, gelet op het type van materia(a)l(en) die wij verkopen, om exacte hoeveelheden te leveren. De cliënt aanvaardt bijgevolg dat zelfs indien de hoeveelheden forfaitair in het contract werden vastgesteld, de geleverde hoeveelheden verschillen van de bestelde hoeveelheden, met een maximale tolerantie van 5 % naar boven of naar beneden. Indien, rekening houdende met deze tolerantie, de geleverde hoeveelheden verschillen van de bestelde hoeveelheden, aanvaardt de cliënt dat de prijs van de bestelling automatisch “due concurrence” wordt aangepast.

Indien onze offertes de verzendingskosten bevatten, worden zij berekend voor een levering op een werf die gemakkelijk toegankelijk is voor een vrachtwagen, de lossing zal plaatsvinden op maximum 3 meter van het voertuig. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal de bijkomende handenarbeid in rekening worden gebracht tegen de marktprijs.

De leverings- en uitvoeringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel geleverd en binden ons niet. Een vertraging in de uitvoering of in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot enige vergoeding van de schade en van de belangen of de verbreking van het contract.

Iedere klacht betreffende de levering van de producten, de uitvoering van de bestelde werken en/of de facturatie dient zo snel mogelijk te worden geformuleerd en vanaf de vaststelling van de anomalie, zodat er zo snel mogelijk aan kan verholpen worden en ten laatste door middel van aangetekend schrijven aan onze sociale zetel binnen de 8 dagen volgend op de ter beschikking stelling van de cliënt. Iedere klacht ingediend na de termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de levering zal beschouwd worden als nietig en niet geldig.

Het indienen van een klacht schorst de verplichting tot het betalen binnen de overeengekomen termijn niet.

Indien de cliënt een bestelling plaatst voor een product en/of voor een bijzondere combinatie, aanvaardt hij dat enkel hij verantwoordelijk is voor het type product en/of bestelde combinatie, en van het gebruik ervan en wij hiervan integraal worden vrijgesteld. De cliënt erkent bijgevolg dat hij alleen alle gevolgen zal dragen die voortvloeien uit het product en/of de bestelde combinatie en van hun gebruik.

De cliënt erkent dat onze producten vaak een natuurlijke oorsprong hebben. Hij aanvaardt bijgevolg de veranderingen in de lichamelijke karakteristieken van onze producten (wijzigingen in de vormen, wijzigingen in de kleuren, …) of in hun chemische samenstelling.

In geval van een gebrek, dat ons verwijtbaar zou zijn, aanvaardt de cliënt dat, behoudens bij zware fout, onze aansprakelijkheid, naar onze keuze, beperkt is tot de vervanging of tot de terugbetaling (pro rata berekend op de geleverde bestelling) van de niet conforme producten. De cliënt ziet onherroepelijk af om onze aansprakelijkheid op te zoeken voor andere schadeposten, meer bepaald indirecte schadeposten, zoals – zonder beperkt op te sommen – een gebrek aan winnen, de kosten voor de opruiming van de niet-conforme producten, de in werkingstelling van eventuele vervangingsproducten of een commerciële schade.

In de hypothese dat de cliënt ons een periodiek werk toevertrouwt, verbindt hij zich ertoe om hier slechts een einde aan te stellen rekening houdende met de opzegtermijn, bepaald op 3 maanden voor een werk dat een jaarlijks zakencijfer van minder dan 50.000 € bedraagt en op 6 maanden voor een hoger zakencijfer. Indien dergelijke termijn niet tijdig werd betekend per aangetekend schrijven, verbindt de cliënt zich ertoe om ons “due concurrence” te vergoeden.

De facturen zijn op hun vervaldatum te betalen op de maatschappelijke zetel van de onderneming zonder korting. De ontvangst van de factuur maakt naar gewoon recht en overeenkomstig artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek een ingebrekestelling uit van de schuldenaar, zonder dat er akte van wordt genomen en door eenvoudige beëindiging van de termijn.

Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldatum, zal iedere factuur volgens gemeen recht en zonder enige voorafgaandelijke verwittiging vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding gelijk aan 12 % op het bedrag met een minimum van 75,00 €. De onbetaalde bedragen zullen bovendien volgens gemeen recht en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling aanleiding geven tot vertragingsinteresten aan 12 % per jaar te rekenen vanaf de dag van facturatie. De niet-betaling van één enkele factuur op zijn vervaldatum maakt volgens gemeen recht het verschuldigde saldo op alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, integraal opeisbaar.

Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldatum, behouden wij ons het recht voor onmiddellijk iedere latere uitvoering van werken of leveringen op te schorten, los van ons recht om de contract(en) als ontbonden te beschouwen en een schadevergoeding en interesten te vorderen.

Wanneer het krediet van de cliënt afneemt, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na uitvoering of gedeeltelijke realisatie van een overeenkomst, de garanties te eisen die wij gepast achten, gelet op de goede uitvoering van de genomen verbintenissen.

De geleverde goederen blijven eigendom van de vennootschap zolang zij niet integraal werden betaald. Indien geen enkele betaling tussenkomst binnen de overeengekomen termijnen, geeft de cliënt ons goedkeuring om deze terug te nemen en hij aanvaardt alle kosten te dragen die met deze terugname gepaard gaan.

Het geval van overmacht kent ons het recht toe om de overeenkomst of het saldo van de overeenkomst te verbreken zonder dat wij kunnen veroordeeld worden tot vergoedingen van welke aard dan ook.

De eventuele nietigheid van een clausule in huidige algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de andere bepalingen niet in gevaar.

Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en iedere betwisting hieromtrent zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbanken van het arrondissement Luik.